Актуальна версія Договору дійсна станом на 01.04.2024 року.

1. Загальні положення

1.1. Цей Публічний договір (оферта) (надалі – «Договір») адресована невизначеному колу юридичних осіб, фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців які є резидентами України (надалі – «Замовник»), та є відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України офіційною та публічною пропозицією ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ БАЛАН ТЕТЯНИ СЕРГІЇВНИ, яказареєстрована в якості суб’єкта підприємницької діяльності 15.11.2005 р. запис № 2 471 000 0000 003105  (надалі – Організація) укласти договір про надання Послуг на зазначених нижче умовах шляхом використання сайту веб-сайту https://iippsy.com (надалі – «Сайт»).

1.2. Цей Договір викладений у стандартній і незмінній формі для всіх Замовників, і є договором приєднання відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України. У випадку незгоди Замовника з Договором або його умовами  вцілому або з їх окремою частиною, Замовник зобов’язаний негайно припинити використання Сайту та покинути його.

1.3. Цей Договір підписується Виконавцем та є публічною пропозицією до невизначеного кола Замовників стосовно укладення договору про надання Послуг. Приєднання Замовника до умов Договору відбувається вцілому, Замовник не може запропонувати змін умов Договору.

1.4. Замовником може бути виключно юридична особа, фізична особа-підприємець та фізична особа, яка досягла віку 18 років, має повну цивільну дієздатність відповідно до законодавства. У випадку використання Сайту та вчинення будь-яких дій Замовником який не відповідає вказаним умовам, відповідальність за недостовірність такої інформації та можливі негативні наслідки лежить на Замовнику. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання умов Договору.

1.5. Приєднання до цього Договору, можливе виключно для Замовників які є резидентами України та на території України. Умови використання Сайту не поширюється на випадки якщо Замовник не є резидентом України та/чи оплати Послуг з-за меж України. 

1.6. Приєднання Замовника до умов Договору здійснюється шляхом акцептування ним умов Договору в цілому, і реалізується шляхом вчинення дій щодо замовлення Послуг на Сайті, здійснення грошового переказу в оплату Послуг за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця через установи банків. Моментом акцепту є факт здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Замовника.

1.7. Сторони погоджуються, що з моменту акцептування, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України. При цьому сторони погоджуються, що після здійснення акцепту Договору, неукладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

1.8. Цей Договір складено українською мовою, є публічним і Замовник погоджується з ним, погоджується та підтверджує, що йому зрозумілі у повному обсязі положення Договору, він приймає їх без заперечень, у тому числі погоджується з прийняттям на себе обов’язків відповідно до Договору, обсягом прав які надаються Виконавцю, у тому числі щодо внесення змін до Договір.

Права та обов’язки Сторін одна до одної відповідно до Договору, виникають з моменту погодження Замовником Договору.

1.9. Замовник визнає та погоджується, що Виконавець має право вносити зміни до положень Договору, у тому числі – щодо політики конфіденційності в будь-який час, у зв’язку з змінами законодавства, змінами умов діяльності Виконавця тощо. При цьому Виконавець залишає за собою право на самостійну зміну положень Договору в односторонньому порядку, без додаткового погодження чи отримання попередньої згоди на це Замовника. При цьому версія Договору розміщена на сайті за посиланням iippsy.com/refund_returns є актуальною та чинною.

1.10. У випадку незгоди Замовника з чинною редакцією Договору та/чи внесеними Виконавцем змінами до Договору, Замовник зобов’язаний негайно припинити використання Сайту. Використання Сайту Замовником (у тому числі після внесення змін до Договору) є належним та достатнім підтвердженням прийняття та погодження Замовником дійсної на момент такого використання редакції Договору.

Замовник має право розірвати Договір в будь-який час, шляхом припинення використання Сайту.

1.11. Усі правовідносини, що виникають з Договором або пов’язані із ними регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства. Недійсність одного з положень Договору не  тягне недійсність Договору в цілому.

1.12. Замовник визнає та погоджується з тим, що Виконавець в будь-який час, без попереднього повідомлення Замовника може за власним рішенням:

 • Внести зміни до Сайту, його програмного забезпечення, алгоритмів роботи, зовнішнього вигляду тощо, умов доступу до Сайту;
 • Тимчасово призупинити показ Сайту, у тому числі для виконання технічного обслуговування чи інших робіт, внесення змін чи оновлень, тощо;
 • Розірвати Договір, без попереднього повідомлення Замовника.
 • При цьому Замовник погоджується, що не матиме жодних претензій до Виконавця у зв’язку із тимчасовою відсутністю доступу до Сайту, з будь-яких причин, розірванням Договору тощо.

2. Умови використання Сайту

2.1.Замовник має право використовувати Сайт виключно за умови прийняття та погодження всіх положення Договору, а також умови Політики конфіденційності, яка є невід’ємною частиною Договору. 

2.2. Під час використання Сайту Замовник має наступні права:

 • Мати доступ до Сайту, цього Договору, бути обізнаним про предмет угоди між Виконавцем та Замовником;
 • Отримувати повну та достовірну інформацію про Послуги, умови надання Послуг, їх вартість;
 • Замовляти та оплачувати Послуги, отримувати інформацію щодо Послуг відповідно до замовлення;
 • У будь-який момент припинити використання Сайту і покинути його.

2.3. Замовнику під час використання Сайту заборонено:

 • Намагатися будь-яким способом, в тому числі шляхом підбору пароля, злому або інших дій, вчиняти спроби обійти будь-які технічні засоби захисту Сайту, вчиняти інші дії які можуть зашкодити працездатності Сайту або обладнання Виконавця;
 • Вчиняти спроби неправомірного несанкціонованого доступу до Сайту, комп’ютерного обладнання будь-яких осіб, використовувати Сайт на цілі які суперечать вимогам чинного законодавства України;
 • Використовувати Сайт для інших цілей, які виходять за межі Договору, і прямо не передбачені Договором.

2.4. Замовник має право у будь-який час розірвати Договір, шляхом припинення використання Сайту. 

Розірванням Договору та припиненням використання Сайту, Замовник:

 • не відкликає надану раніше Виконавцеві згоду на обробку своїх персональних даних, які надавалися Виконавцю. При цьому якщо вимогами чинного законодавства передбачено зберігання певних персональних даних Замовника після припинення взаємовідносин Сторін, такі дані будуть зберігатись Виконавцем протягом встановленого законом строку, на що Відвідувач надає свою згоду.
 • у випадку якщо на момент припинення використання Сайту має неоплачені Послуг и, такі Послуг и не надаються;
 • у випадку якщо на момент припинення використання Сайту Замовник  має оплачені Послуг и, такі Послуг и надаються у повному обсязі, після чого відбувається розірвання Договору з Замовником.

3. Замовлення і надання Послуг 

3.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець пропонує Замовника вибір та замовлення за допомогою Сайту відповідних Послуг  у Виконавця, які Виконавець представляє на Сайті. Замовник  за допомогою Сайту здійснює замовлення Послуг  у Виконавця, за власним вибором, розміщуючи замовлення на Сайті, зобов’язується оплатити Послуг и та прийняти їх у погоджені сторонами день та час.

3.2. Виконавець надає Замовнику Послуг и шляхом проведення групового онлайн заходу через обраний онлайн-месенджер (платформу проведення онлайн-зустрічей), який погоджено між Замовником та Виконавцем. 

Послуги за цим Договором включають у себе інформаційно-консультаційні Послуги у сфері психології, гештальт-терапії, поведінкової психології, інші Послуги аналогічного характеру. Послуги проводяться в груповому режимі та не передбачають індивідуальних сеансів між Виконавцем та Замовником. 

Порядок та умови надання Послуг, організації взаємодії з учасниками, способи надання інформації, Виконавець визначає самостійно.

3.3. Виконавець розміщує на Сайті доступні варіанти Послуг (у т.ч. пакети Послуг), які є цілісно сформованими Послугами, і не підлягають зміні чи модифікації. Замовник може обирати Послуги виключно серед переліку тих, які доступні для вибору на Сайті, не має права пропонувати зміни Послуги, її вартості, тощо. 

3.4. Замовник, який зацікавлений в придбанні Послуг Виконавця  розміщує на Сайті, або направляє за допомогою месенджерів, що зазначені в контактній інформації на Сайті, замовлення на необхідні йому Послуги.

3.4.1. Замовлення Замовника, визначається шляхом самостійного вибору ним конкретних Послуг у Виконавця з переліку розміщених на Сайті, та доступних до замовлення (тих які є в наявності), і їх оплати. Під час замовлення Послуг на Сайті Замовник самостійно ознайомлюється з детальною характеристикою Послуги, інформацією про Виконавця, його професійний досвід, інформацією про умови надання Послуг і їх вартість.

3.4.2. У випадку незгоди Замовника з описом Послуги, її характеристиками, ціною, умовами надання, небажанням замовляти Послуги у Виконавця, він зобов’язаний негайно покинути Сайт і відмовитись від замовлення Послуг та припинити використання Сайту. 

3.5. Вартість усіх Послуг, які пропонуються для продажу через Сайт вказана у гривні, і включає будь-які податки, передбачені чинним законодавством України, які повинні сплачуватись Виконавцем, і не передбачає сплати інших додаткових платежів понад вартість такої Послуги.

3.6. Виконавець має право в односторонньому порядку та на власний розсуд, до моменту здійснення замовлення Послуг, змінювати на Сайті перелік доступних Послуг, інформацію про Послуги, вартість Послуг.

Зміна вартості Послуги замовленої Замовником після її оплати не допускається.

3.7. Для надання Послуг, Замовник здійснює їх замовлення. 

Замовлення вважається сформованим, погодженим та розміщеним Замовником в момент його формування на Сайті та відправки Виконавцю (у тому числі але не виключно – шляхом власноручного вчинення Замовником підтвердження на Сайті за допомогою опції «замовити») та після надходження Замовнику на номер телефону або e-mail (який було вказано при оформленні замовлення)  повідомлення з номером замовлення, або повідомлення про підтвердження замовлення. На момент формування та погодження замовлення Замовник підтверджує що він отримав повну і достатню інформацію про Послуги, умови та строків їх надання, вартість. 

3.8. Замовлення Послуг, передбачає надання Замовником Виконавцю наступної додаткової інформації, яка є істотними умовами договору про надання Послуг:

 • Інформації про отримувача Послуг (якщо отримувачем Послуг не є Замовник);
 • Інформацію про платника (якщо оплата замовлення здійснюватиметься іншою особою ніж Замовник).

3.9. Після направлення Замовником замовлення, Виконавець повинен розглянути його та прийняти рішення про виконання або відмову, про що повідомляє Покупця у той самий спосіб, в який було отримано замовлення, у строк не більше ніж 2 (два) робочі дні.

Якщо було оформлено замовлення на Послуги, які з певних причин не можуть бути надані, Виконавець інформує про це Замовника за допомогою повідомлення електронною поштою або по телефону, вказаному при розміщенні замовлення, для врегулювання усіх питань про коригування, зміну чи скасування замовлення.

3.10 Для погодження умов надання Послуг (конкретної дати та часу їх надання, інших умов), відповідальний Адміністратор Виконавця може уточнити необхідну додаткову інформацію у Замовника. При цьому Замовник несе відповідальність за наявність з ним оперативного зв’язку за наведеними у замовленні засобами комунікації (електронна пошта, телефон, онлайн-месенджери).

3.11. За можливості надання Послуг, Виконавця здійснює підтвердження замовлення. Замовлення, вважається підтвердженим лише якщо Виконавець підтверджує його та надає Замовнику рахунок (посилання) для оплати замовлення. Остаточний перелік, кількість і вартість Послуг вказуються і узгоджуються сторонами у рахунку (платіжному документі), який має відповідати кількості та вартості Послуг.

3.12. Протягом 2 (двох) робочих днів з моменту підтвердження Замовлення, Замовник має оплатити Послуги. Оплата замовлення з боку Замовника є підтвердженням укладання договору про надання Послуг на умовах, встановлених у замовленні та рахунку, та на Сайті, погодженням з цим Договором.

3.13. Після надходження коштів в оплату замовлення,  на електронну адресу Замовника надходить чек про оплату Послуг, та на обраний онлайн-месенджер Адміністратор відправляє посилання на онлайн-зустріч, інформацію про дату та час проведення.

3.14. Замовник зобов’язаний у погоджені дату та час надання Послуг, приєднатися до онлайн-зустрічі (вийти на зв’язок) з Виконавцем.

Послуга вважається наданою, а сеанс надання Послуг вважається таким, що був проведений, незалежно від фактичного підключення Замовника до початку надання Послуг (онлайн-заходу який був призначений та мав розпочатися), незалежно від того, чи був Замовник присутній на онлайн-заході під час надання Послуг.

3.15. У разі неможливості відвідання онлайн-заходу, Замовник зобов’язаний повідомити про це Виконавця на електронну пошту про неможливість відвідання не менш ніж за 3 години до запланованого часу початку надання Послуг. У такому випадку за згодою Виконавця, може бути дозволено надання Послуг Замовнику в іншу дату та час.

У разі невиконання Замовником вимог щодо повідомлення згідно з цим пунктом, Замовник підтверджує, що він не пред’являтиме жодних претензій Виконавцеві та підтверджує, що Послуги були надані у повному обсязі.

3.16. Відмова Замовника від замовлених та оплачених Послуг допускається шляхом направлення Виконавцеві вимоги Замовника, яка була отримана не пізніше дати та часу початку надання Послуг. Відмова від оплачених Послуг після початку їх надання – не допускається.

3.17. Послуги надаються «як є». Замовник приймає Послуги в момент їх надання, і підтверджує згоду з належною якістю Послуг, без заперечень. Зауваження Замовника щодо якості наданих Послуг у вигляді мотивованих письмових заперечень мають бути подані Виконавцю до закінчення онлайн-заходу. 

4. Оплата Послуг

4.1. Замовник оплачує замовлення на підставі рахунку Виконавця, шляхом перерахування коштів через установу банку відповідно до платіжного доручення (безготівкова оплата) або шляхом перерахування коштів на рахунок з платіжних карт Visa/MasterCard, оплатою через платіжний термінал, касу банка, онлайн сервіси платежів (у т.ч. Приват24 та інші) або за допомогою платіжної системи на Сайті.

4.2. Вибір, зміна Платіжної системи, здійснюються Виконавцем самостійно та на власний розсуд.

4.3. Датою оплати є дата зарахування коштів на рахунок Виконавця, яка є датою зарахування коштів на рахунок Виконавця. 

4.4. Вартість Послуг не містить додаткових платежів, які підлягали би сплаті Замовником.

Платіжна система за допомогою якої може здійснюватися оплата Послуг може стягувати додаткові комісії чи платежі понад вартість Послуг, які Замовник сплачує самостійно.

4.5. Виконавець гарантує Замовнику, що кошти, сплачені за Послуги в якості авансу є коштами Замовника  та зберігаються на рахунку Виконавця до проведення онлайн-заходу, та, у випадку відмови Замовника від замовлених Послуг, підлягають поверненню Замовнику на підставі письмового звернення, протягом 10 (десяти) робочих днів.

4.6. Сторони погодили, що Послуги приймаються в процесі їх надання. У зв’язку з чим належним підтвердженням прийняття Замовником наданих Послуг у повному обсязі є факт їх оплати Замовником та відсутність від Замовника письмової претензії/заперечення щодо якості Послуг не пізніше закінчення тієї доби, в яку було надано Послуги. 

При цьому оформлення Актів приймання-передачі наданих Послуг, чи інших документів які підтверджують передачу результатів надання Послуг Замовнику, не вимагається. За попередньою згодою Замовника, яку він надає шляхом погодження цього Договору, Виконавець не формує Акти виконаних робіт (наданих Послуг) чи інші документи, які підтверджують факт надання Послуг.

4.7. Замовник не має права відмовитись від прийняття оплачених Послуг відповідно до погодженого та оплаченого замовлення після початку надання Послуг, вимагати повернення коштів після початку надання Послуг.

5. Інтелектуальна власність

5.1. Усі права на будь-які об’єкти інтелектуальної власності, доступ до яких було надано Замовнику під час користування Сайтом та надання Послуг, не передаються Замовнику у власність чи користування. Замовник у жодному разі не отримує на Сайті чи іншим шляхом жодних майнових прав об’єкти інтелектуальної власності доступ до яких може надаватись під час надання Послуг, і не має права надавати субліцензії, продавати, здавати в оренду, передавати його чи іншим чином передавати свої права, отримані під час надання Послуг, третім особам, розміщувати їх у мережі Інтернет чи будь-яким іншим чином надавати доступ до них третім особам. Порушення вказаних обмежень спричиняє відповідальність згідно чинного законодавства України.

5.2. Замовник не має права розповсюджувати будь-які інформаційні, відео-, текстові матеріали, які були надані Виконавцем під час надання Послуг, використовувати вказані об’єкти із будь-якою комерційною метою, передавати третім особам, розміщувати їх у мережі Інтернет чи будь-яким іншим чином надавати доступ до них третім особам. Порушення вказаних обмежень спричиняє відповідальність згідно чинного законодавства України.

5.3. Замовник зобов’язуються не здійснювати аудіо- чи відеозапис занять Виконавця, не передавати третім особам, не поширювати і жодним іншим чином не використовувати з комерційною метою матеріали онлайн-занять, не здійснювати їх відеозапис з метою подальшого розповсюдження необмеженому колу осіб.

5.4. У випадку виявлення будь-яких порушень з боку Замовника прав на об’єкти інтелектуальної власності, доступ до яких було надано під час використання Сайту та надання Послуг, надання Послуг припиняється, доступ до Сайту припиняється. При цьому Замовник зобов’язаний у повному обсязі компенсувати Виконавцю нанесену шкоду, включаючи упущену вигоду, та будь-які можливі витрати, пов’язані з захистом Виконавцем своїх прав та інтересів.

6. Політика конфіденційності та обробка персональних даних

6.1. Сфера застосування. Ця Політика конфіденційності (надалі за текстом «Політика конфіденційності», «Політика» у відповідних відмінках) є складовою частиною Договором, набуває чинності одночасно з набранням чинності Договором, може бути змінена і припиняє свою дію одночасно зі зміною і припиненням дії Умов використання і у встановленому для них порядку.

На цю Політику конфіденційності у повному обсязі поширюються вимоги Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р., Типового порядку обробки персональних даних, затвердженого Наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини № 1/02-14 від 08.01.2014 р., Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46/EC, Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних від 28.01.1981 р.

Погодженням з умовами Політики конфіденційності, Замовник підтверджує повідомлення його Виконавцем про права суб’єкта персональних даних, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», і мету збору даних, підтверджує що база персональних даних «Контрагенти», в якій містяться персональні дані, буде знаходитись за місцезнаходженням Виконавця за адресою 62489, Харківська обл., Харківський р-н, смт.Безлюдівка, в’їзд Мостобудівників,  буд.11, кв.11. Погодженням з Політикою конфіденційності, Замовник підтверджує, що він ознайомлений з положеннями Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про інформацію», відповідними положеннями інших нормативно-правових актів.

Виконавець як суб’єкт відносин, пов’язаних із персональними даними, на виконання вимог ч. 2 ст. 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляє Замовника про включення наданих ним власних персональних даних до Бази персональних даних «Контрагенти». 

Виконавець є володільцем та контролером персональних даних, наданих Замовник під час взаємодії Сторін. Виконавець вчинятиме усіх необхідних заходів для збереження та захисту наданих Замовником персональних даних від несанкціонованого доступу, незаконного розкриття, випадкової втрати, зміни, знищення або будь-якої іншої незаконної обробки.

6.2. Погоджуючи Договір, Замовник, як суб’єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення Виконавцем, як володільцем бази персональних даних, всіх дій, які передбачені Законом України «Про захист персональних даних», в тому числі, але не виключно щодо обробки персональних даних Замовника та/або персональних даних Замовника, посадових осіб Замовника у відповідності до сформульованої мети їх обробки.

Під обробкою даних розуміється будь-які дії з даними в тому числі, але не виключно: доступ, надання, розповсюдження, збір, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи використання даних Виконавцем. Зокрема, Замовник надає Виконавцю на передачу персональних даних Замовника Виконавцю чи іншим особам, які будуть залучатись в процесі погодження замовлення та/чи надання Послуг.

Згода на обробку персональних даних, є безстроковою. У разі відмови від цієї згоди, Замовник зобов’язаний надати Виконавцю відповідне письмове повідомлення про відкликання раніше наданої згоди на обробку персональних даних направивши його за адресою 62489, Харківська обл., Харківський р-н, смт.Безлюдівка, в’їзд Мостобудівників,  буд.11, кв.11 чи шляхом відправки повідомлення електронної пошти на електронну адресу managermipp@gmail.com .

6.3. Метою обробки персональних даних є:

 • встановлення господарських відносин із Замовником, укладання та виконання договорів;
 • дотримання вимог законодавства; 
 • оформлення замовлень, підготовки рахунків і проведення платежів;
 • ідентифікації Замовника;
 • забезпечення обміну інформацією;
 • провадження діяльності, в тому числі забезпечення адміністративних, облікових та архівних функцій;
 • забезпечення збереження конфіденційної інформації про контрагентів;
 • систематизація та прискорення і покращення надання Послуг контрагентам;
 • забезпечення системного підходу до обробки документів;
 • здійснення маркетингової діяльності;
 • підготовка відповідно до вимог законодавства статистичної, фінансової, адміністративної, податкової та іншої інформації з питань здійснення господарських операцій з Замовником;
 • реалізація інших відносин, які вимагають обробки персональних даних контрагентів-фізичних осіб і працівників контрагентів, що виникають під час здійснення Виконавцем господарської діяльності.

6.4. Для досягнення мети обробки даних, Виконавець здійснює збирання та обробку наступних персональних даних:

 • контактні телефони, адреса електронної пошти, інші контакті дані надані Замовником, номери платіжних карток тощо;
 • іншу інформацію, яку Замовник надаватиме Виконавцю під час дії договірних відносин Сторін;
 • інформація про дії Замовника на Сайті (історія відвідувань, замовлені раніше Послуги, інформація про дотримання платіжної дисципліни).

6.5. Права Замовника як суб’єкта персональних даних

Замовник має наступні права, у зв’язку з надання ним згоди на обробку персональних даних:

 • надавати згоду на обробку, отримувати підтвердження обробки Виконавцем персональних даних;
 • мати доступ до них та отримувати зміст персональних даних;
 • вимагати виправлення (зміни) персональних даних, якщо вони є невідповідними, неповними, недостовірними або неправильними;
 • вимагати видалення (знищення) персональних даних Виконавцем, якщо персональні дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • заборонити чи обмежити обробку персональних даних;
 • заперечувати проти обробки персональних даних, якщо їх обробка відбувається на цілі які не визначені цими Умовами;
 • отримувати персональні дані, надані раніше Замовником та оброблені на підставі згоди і, якщо можливо, передати такі Персональні дані до іншого постачальника Послуг (права на перенесення даних);
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • мати інформацію про джерела збирання, місцезнаходження персональних даних;
 • отримувати інформацію про умови надання третім особам та працівникам Виконавця доступу до персональних даних; мати право подати скаргу відповідальній особі Виконавця, призначеній відповідно до внутрішніх правил або правил до відповідного контролюючого органу;
 • мати право не бути суб’єктом рішення, що приймається виключно на основі автоматизованої обробки персональних даних, включаючи профілювання, що накладає на Замовника юридичні або аналогічні значущі наслідки;
 • мати інші права, визначені нормативно-правовими актами.

6.6. Окрім передачі персональних даних Виконавцю та іншим особам які можуть бути залучені до надання Послуг, Виконавець не продає, не передає та не розголошує персональні дані, які отримує через Сайт, третім сторонам, які не залучені до процесу надання Послуг, без попередньої згоди Замовника. В той же час, Замовник надає Виконавцю згоду щодо передачі персональних даних постачальникам Послуг і процесорам, які мають доступ і право використовувати персональні дані тільки в обсязі, необхідному для виконання договірних зобов’язань перед Замовником. При цьому Замовник надає Виконавцю згоду самостійно та на власний розсуд залучати таких осіб до обробки персональних даних, за умови дотримання технічних та організаційних заходів таким чином, щоб відповідати застосовним вимогам чинного законодавства та стандартам безпеки, передбаченим цим Договором.

6.7. Доступ третіх осіб до персональних даних Замовника, що включені до бази персональних даних «Контрагенти», дозволяється лише у випадках та порядку, передбаченому законодавством України. Замовник підтверджує що не вимагатиме повідомлення його про поширення (передачу третім особам) Виконавцем у випадках, встановлених законом, своїх персональних даних.

6.8. Виконавець зберігає персональні дані за умови забезпечення їх цілісності та відповідного режиму доступу до них. Строки обробки та зберігання даних визначаються виходячи із цілей їх обробки, а також у відповідності до вимог діючого законодавства України. Виконавець зберігатиме персональні дані протягом строку, необхідного для досягнення цілей, заради яких вони були зібрані, в тому числі для виконання будь-яких юридичних, податкових вимог, або вимог щодо підтвердження даних поданої звітності.

Під час збирання, зберігання, обробки персональних даних, Виконавець застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту їх від неправомірного та/або несанкціонованого доступу, в тому числі від змін, видалення, надання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій, постійно забезпечує заходи щодо безпеки персональних даних.

6.9. З метою повного і безперебійного використання Сайту в рамках виконання договірних відносин між Виконавцем та Замовником, цей сайт використовує файли cookie. Виконавець використовує на Сайті файли cookie з метою коректного відображення інформації на Сайті, прискорення його роботи під час взаємодії з Замовником, заповнення платіжних та інших форм, ідентифікації Замовника.

Використання файлів cookie під час надання Послуг не може розглядатись як підстава за притягнення Виконавця до відповідальності за будь-які неполадки обладнання, втрату даних чи інформації на боці Замовника. У випадку відмови Замовника від використання файлів cookie, Замовник самостійно може відмовитись від використання файлів cookie, чи їх збереження, шляхом встановлення відповідних налаштувань у веб-браузері за допомогою якого здійснюється відвідування Сайті та користування Послугами. Докладна інформація щодо можливості видалення дивіться у довідці користувача для відповідного веб-браузера.

7. Відповідальність Сторін. порядок вирішення спорів. Форс мажор

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання своїх зобов’язань відповідно до положень Умов.

7.2. Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання Послуг, відповідно до умов замовлення Замовника. 

7.3. У випадку порушення Замовником прав на об’єкти інтелектуальної власності, у т.ч. шляхом розповсюдження матеріалів, отриманих від Виконавця чи інших осіб, Замовник зобов’язаний відшкодувати усі понесені збитки.

7.4. Спори, що виникають у Сторін у зв’язку з виконанням Умов, тлумаченням його норм, зобов’язань Сторін, повинні бути вирішені відповідно до положень чинного законодавства України.

7.5. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання обов’язків, якщо воно трапилось внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) розуміються зовнішні та надзвичайні обставини (загрози соціального характеру (війни, воєнні дії, національні страйки, аварії на транспорті та виробництві, ембарго, інші міжнародні санкції, валютні обмеження, інші дії іноземних держав, заборони з боку державної влади, заборони на комерційну діяльність із певними державами із причин міжнародних санкцій або карантину, введення військового або надзвичайного стану, які унеможливлюють виконання сторонами своїх зобов’язань); стихійні лиха (пожежі, повені, землетруси, епідемії інші стихійні лиха чи сезонні природні явища тощо), рішення органів державної влади та інші обставини, які не залежать від волі Сторін), які не існували на час погодження Умов, виникли поза волею Сторін, настанню та дії яких вони не могли перешкодити та які перешкоджають належному виконанню Сторонами своїх зобов’язань. 

7.6. Термін виконання обов’язків відкладається при виникненні вказаних обставин, на час, протягом якого такі обставини будуть діяти. Сторона, що підпала під дію обставин непереборної сили і виявилась внаслідок цього неспроможною (нездатною) виконувати свої зобов’язання, повинна терміново, не пізніше 3 (трьох) днів з моменту їх настання, у письмовій формі повідомити іншу Сторону із наступним впродовж погодженого Сторонами строку, але не більше 30 (тридцяти) календарних днів наданням іншій Стороні сертифікату (довідки) Торгово-промислової палати України, що підтверджує виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії (належний доказ). Якщо вказані обставини, будуть продовжуватись більше 4 (чотирьох) місяців, то кожна із Сторін має право письмово звернутися до іншої Сторони з пропозицією припинення договірних відносин Сторін повністю чи частково, письмово попередивши іншу Сторону не менше як за 10 (десять) робочих днів до розірвання. 

8. Інші умови

8.1. Замовник несе повну відповідальність за правильність вказаних ним реквізитів, адреси та номерів телефонів. У випадку будь-яких змін у Замовника (найменування, організаційно-правової форми, юридичної адреси, банківських реквізитів, адрес та номерів телефоні) вона зобов’язується протягом 5 (п’яти) календарних днів в письмовій формі повідомляти Виконавця про їх зміну. У випадку відсутності зазначеного повідомлення про зміну, Замовник несе всі ризики пов’язаних з цим негативних наслідків. 

Інформація про Виконавця:

Фізична особа-підприємець БАЛАН Т.С.

62489, Харківська обл., Харківський р-н, смт.Безлюдівка, в’їздМостобудівників,  буд.11, кв.11

ІПН 2866019162

IBAN UA143515330000026006052148416 в Харківське ГРУ АТ КБ «ПриватБанк»

E-mail:Persontraining2012@gmail.com